TKP HEADLINE

ศาลเจ้าพ่อเขาตกเก่า

 
“ศาลเจ้าพ่อเขาตกเก่า”

ศาลเจ้าพ่อเขาตก เดิมตั้งอยู่ที่เขาตกห่างจากศาลหลังใหม่นี้ประมาณ 3 กิโลเมตรไปตามเส้นทางถนนสายพระพุทธบาท-ท่าเรือ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีการบันทึกเรื่องราวศาลเจ้าพ่อเขาตกแห่งนี้ไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ รับคำสั่งให้ค้นหารอยพระพทธบาท ครั้นทรงพบแล้วจึงโปรดให้ช่างฝรั่งชาติฮอลันดาส่องกล้องตัดถนนทำทางเดิน(อ่านต่อ....)

งานประจำปี ประเพณีลอยกระทง


 

งานประจำปี ประเพณีลอยกระทง

งานประจำปี ประเพณีลอยกระทงของตำบลพุกร่าง เป็นประเพณีที่ชุมชนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาพระแม่คงคา และขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ (อ่านต่อ......)

การถักพรมเช็ดเท้า


 อาชีพในชุมชน การถักพรมเช็ดเท้า

รายละเอียด

เป็นพรมหกเหลี่ยม พรมวงรี พรมสี่เหลี่ยม รองเท้าใส่ในบ้าน และที่รองแก้ว(อ่านต่อ....)

กศน.ตำบลพุกร่าง

 


“กศน.ตำบลพุกร่าง”

แหล่งเรียนรู้ด้าน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล (วัฒนธรรม/เกษตร/สิ่งแวดล้อม/หัตถกรรม/ภูมิปัญญา/ศิลปะ/ศาสนา/การศึกษา/ประวัติศาสตร์/ฯลฯ)

กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในทุกตำบล จำนวน 7,424 แห่ง(อ่านต่อ....)

ไม้ตะพด

 

ไม้ตะพด

ไม้ตะพดของอำเภอพระพุทธบาท ถือเป็นของฝากที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านชุมชนท้ายพิกุล1 ที่มีการทำไม้ตะพดหลายครัวเรือน ซึ่งหากใครได้แวะมากราบนมัสการรอย(อ่านต่อ......)

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก(อ่านต่อ....)

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

 ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา

เป็นประเพณีที่สำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมาช้านานพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพระพุทธบาทและพื้นที่ใกล้เคียง จะถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปี (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) เป็นวันตักบาตรดอกเข้าพรรษามาโดยตลอด(อ่านต่อ....)

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสระบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand